Принципи на дейност

  • Извънболнично обслужване;
  • Насоченост към детето/юношата и родителите;
  • Ангажираност на родителите в диагностично-лечебния процес;
  • Ранно диагностициране на случаите;
  • Превантивна дейност;
  • Мултидисциплинарен подход при предоставяне на психично-здравни грижи за деца и юноши;
  • Сътрудничество със здравни и немедицинските институции, работещи с деца

Груповата практика “Детско психично здраве” си сътрудничи с професионалисти и служби, работещи в сферата на детското развитие и психичното здраве – детски психиатри, психолози, логопеди, специални педагози, общопрактикуващи лекари, педиатри.