Оценка на развитието на детето

Оценка на развитието на дете се извършва при съмнение за езиково разстройство, умствена изостаналост, разстройство от аутистичния спектър, хиперкинетично разстройство, емоционално или поведенческо разстройство, училищни затруднения и др.

Целта на оценката е диагностично уточняване, откриване на силните страни у детето, използване на ресурсите на семейството, планиране на необходимите интервенции, изготвяне на терапевтичен план.

Добрата практика предполага оценката на развитието на детето да се извършва от мултидисциплинарен екип.

 

Оценката се състои от:

Начална консултацията с детски психиатър, включваща:

  • Събиране на основни данни за развитието на детето;
  • Наблюдение на поведението и свободната игра на детето, на комуникацията дете/родители;
  • Интервю с детето
  • Насочване за допълнителни консултации с други медицински специалисти, ако е необходимо

 Извършване на специализирано психологично и/или логопедично изследване на детето в отделни срещи (прилагане на стандартизирани психологични тестове).

 Заключителна среща, на която:

  • на родителите се дават разяснения за резултатите от направените изследвания и същността на установеното разстройство;
  • се обсъждат възможните интервенции;
  • детето се насочва за психотерапия или специализирана работа, ако е необходимо;
  • се назначава и провежда медикаментозна терапия;
  • се планират следващи консултации.

Детският психиатър координира мултидисциплинарния екип.

Детският психиатър може да бъде периодичен съветник на семействата и да осигурява документално детето за получаване на разбиране и помощ(в детска градина и училище).